Ombyggnad av cykelrum

Den 2 september drar vi äntligen igång ombyggnaden av vårt cykelrum. Cykelrummet kommer bli i två plan med gott om plats för allas cyklar. Vi räknar med att arbetet tar omkring två veckor.

Inför byggstarten måste cykelrummet tömmas. Var och en ansvarar för att flytta sin/sina cykla inför ombyggnationen.

Kom ihåg att det inte är tillåtet att ställa cyklar i trapphuset eftersom alla utrymningsvägar måste hållas fria.

Vid frågor om ombyggnaden, kontakta styrelsen.

Hälsningar,
Styrelsen

Ny förvaltare från 1 juli

Nytorget Fastigheter AB tar över som förvaltare för fastigheten från och med den 1 juli 2013.

Observera att avgiften ska betalas in till ett nytt bankgironummer och att gamla autogiromedgivande inte längre gäller. Mer information finns i utskicken som gått ut till alla medlemmar i föreningen.

Kontakta styrelsen eller Nytorget Fastigheter AB om ni har några frågor!

Glad sommar hälsar styrelsen!

Vårstädning

På lördag, den18 maj, är det dags för vår årliga gårdsstädning!

I år städar vi tillsammans med systerföreningarna runt gården, brf Ängsblomman och brf Blomsteräng.

Precis som förra året ställer vi upp en container för grovsopor så att alla medlemmar kan passa på att vårstäda i sina lägenheter och förråd samtidigt som gårdsstädningen.

Städdagen avslutas med korvgrillning på den nystädade gården.

Vi ses i entrén på lördag klockan 11.00!

Våriga hälsningar,
Styrelsen i brf Ängsgräset

Besiktningsprotokoll gällande garantibesiktningen!

Hej alla medlemmar!

Som ni säkert redan känner till så har föreningen genomgått en garantibesiktning (som alltid görs efter att byggnadsentreprenören lämnar över fastigheten till en bostadsrättsförening efter nybygge).

Vi har, tillsammans med SSM Bygg & Fastighets AB, gått igenom samtliga lägenheter och gemensamma utrymmen för besiktning. I följande bifogade dokument kan ni som medlemmar själva följa åtgärderna för era lägenheter;

Bilaga GB-BYGG
Bilaga GB-EL
Bilaga GB1-VENT1
Bilaga GB1-RÖR1

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i BRF Ängsgräset 

Kallelse till ordinarie årsstämma i Brf Ängsgräset

Datum: 2012-10-17
Tid: 18:00
Plats: Midsommargården, Telefonplan 3 (bredvid Telefonplans bibliotek)

Dagordning vid årstämma 2012 i Brf. Ängsgräset, org. nr 769616-7613

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande
 4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
 5. Utseende av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens årsredovisning
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Arvode åt styrelse och revisorer
 14. Stadgeändring
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer och suppleanter
 17. Val av valberedning
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor och frågor väckta av medlem enligt 39 §
 19. Stämmans avslutande

Motioner till föreningens årsstämma kan inlämnas till och med 6/10-12, antingen genom att maila till föreningen: brfangsgraset@gmail.com eller genom att lämna din motion i föreningens postlåda i entrén.

Årsredovisning finns att tillgå på stämman och från och med 10/10-12 finns den att hämta i pappersformat hos ordförande Carin Jahn, plan 4.

Du kan också maila till föreningens mail för att beställa ett ex av årsredovisningen.

Efter avslutad stämma bjuder vi på lite gott att äta och dricka i vår entré hemma på Responsgatan, vi vill därför gärna att ni senast den 12/10-12 meddelar om ni kommer! Maila gärna till vår mailbox eller lägg en lapp i postboxen.

Väl mött!

Styrelsen för Brf Ängsgräset